Lista referencyjna programu Fakturzysta 365

Program Fakturzysta to narzędzie używane na całym terenie Polski przez różne branże

Program Fakturzysta to narzędzie używane na całym terenie Polski przez różne branże. Oto najważniejsze z nich:

Przetwórstwo przemysłowe: Tu znajdziemy firmy zajmujące się różnymi rodzajami druku, produkcją opakowań z papieru i tektury, a także firmami piekarniczymi.

Handel: Tutaj mamy firmy związane z konserwacją i naprawą samochodów, sklepy spożywcze, a także firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną poza siecią sklepową.

Budownictwo: W tej grupie mamy firmy budowlane, które zajmują się budową domów, instalacjami elektrycznymi, a także instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi i klimatyzacyjnymi.

Usługi profesjonalne: Tutaj mamy firmy związane z architekturą, inżynierią i doradztwem technicznym, a także rachunkowością i doradztwem podatkowym.

Usługi administracyjne: W tej grupie znajdują się firmy ochroniarskie, firmy sprzątające, a także organizatorzy turystyki.

Informacja i komunikacja: Ta grupa obejmuje firmy doradcze w zakresie informatyki, telekomunikację bezprzewodową, a także różne wydawnictwa.

Pozostałe usługi: W tej grupie mamy salony fryzjerskie i kosmetyczne, naprawę komputerów, a także pralnie.

Transport i magazynowanie: Tu mamy firmy transportowe, zarówno przewożące towary, jak i pasażerów, a także firmy oferujące usługi wspomagające transport.

Wielu użytkowników programu Fakturzysta reprezentuje także inne branże, takie jak rolnictwo, zarządzanie nieruchomościami, gastronomia, kultura, rozrywka, opieka zdrowotna, edukacja, górnictwo, a nawet finanse. Jak widać, program Fakturzysta jest uniwersalnym narzędziem, które przyciąga różnorodne branże.

Użytkownicy programu Fakturzysta 365 reprezentują 145 branż w ramach 18 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)

produkcja bielizny (14.14.Z)

reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)

produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)

naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (33.16.Z)

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)

sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

F: budownictwo

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

malowanie i szklenie (43.34.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

działalność weterynaryjna (75.00.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

działalność pośredników turystycznych (79.11.B)

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

działalność agentów turystycznych (79.11.A)

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

S: pozostała działalność usługowa

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (01.70.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

P: edukacja

nauka języków obcych (85.59.A)

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Lista referencyjna programu Fakturzysta 365
Program Fakturzysta to narzędzie używane na całym terenie Polski przez różne branże