Podatki

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Zamów! Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Podatki używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Podatki reprezentują 121 branż w ramach 18 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)

kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z)

produkcja bielizny (14.14.Z)

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (10.73.Z)

produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja narzędzi (25.73.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)

sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

działalność agentów turystycznych (79.11.A)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność pośredników turystycznych (79.11.B)

działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

działalność weterynaryjna (75.00.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

działalność portali internetowych (63.12.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

S: pozostała działalność usługowa

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

P: edukacja

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

sklep-militarny.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcus-Graf Marek Dworzyński
oferta firmy

geo-inwent.pl

GEO-INWENT Jarosław Szczepocki
oferta firmy

ochronatompol.pl

Ochrona Osób i Mienia TOMPOL Sp. Jawna
oferta firmy

tadtelradio.pl

Tadeusz Rembisz TAD-RADIO-TEL-ALARM
oferta firmy

granmar.krakow.pl

Granmar Sp. z o.o.
oferta firmy

tomasiak.eu

Prace Wysokościowe Tomasiak Bogdan Tomasiak
oferta firmy

createc.pl

CreaTec-Technologia Kreacji
oferta firmy

http://www.silesiatransport.eu/

W.P.K. Jakub Jackiewicz
oferta firmy

fiskus.tychy.pl

Kancelaria Podatkowa Fiskus s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter
oferta firmy

sgt.opole.pl

Jarosław Twardowski Serwis Gazowy SGT
oferta firmy

architektapamod.lubin.pl

APAMOD Autorska Pracownia Architektoniczna Józef Kordas
oferta firmy

rap-design.pl

RAP Design Ryszard Pilarczyk
oferta firmy

tomidan.pl

Tomidan Tomasz Mąkosza
oferta firmy

autogaz-gdynia.com

Auto Na Gaz Paweł Szadkowski
oferta firmy

motorserwis.com.pl

MOTOR-SERWIS s.c.
oferta firmy

pu-almar.pl

FHU Almar Aleksandra Tyburska
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-04-20 20:34 #35.8 for 3.238.174.50 @ec2-3-238-174-50.compute-1.amazonaws.com